Jeżeli masz pytania i chcesz jak najszybciej uzyskać na nie odpowiedź skontaktuj się z nami bezpośrednio:

Margareta

Skontaktuj się ze mną jeżeli masz pytania dotyczące dostępności, kompozycji oraz zamówień specjalnych:

mail: margareta@swiateczneatelier.pl

tel.: +48 730 130 260 (między 10:00 a 16:00)

Sariel Sebastian

International trade manager. Write to me if you have a business proposal.

email: sarielsebastian@formwalls.pl

Regulamin konkursu Wielkanocnego 2018

§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie “Konkurs Wielkanocny 2018” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez Margareta Forma-Gąsior ul.Golfowa 2, 55-114, Malin, NIP 8981081923, Regon 020593668 (dalej: „Świąteczne Atelier”). Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem https://www.instagram.com/swiateczneatelier/ oraz na portalu Facebook na profilu pod adresem https://www.facebook.com/swiateczneatelier/ . Organizatorem Konkursu jest Świąteczne Atelier. (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 17.03.2018 r. (od godziny publikacji posta konkursowego) do 24.03.2018 r. (do godziny 19:00). Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portale Instagram oraz Facebook. Serwisy Instagram oraz Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portali Instagram oraz Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portali Instagram oraz Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.
§ 2 Uczestnicy konkursu
W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:
1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie,
3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,
4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
5. wykonała Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 – 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody
Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na prywatnym profilu Uczestnika w serwisie Instagram lub Facebook zdjęcia konkursowego udostępnionego ze strony profilowej Świąteczne Atelier. Zdjęcie musi być oznaczone @Swiateczneatelier. Do zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy. Pod zdjęciem konkursowym na stronie Organizatora należy napisać komentarz, którą Wielkanocną dekorację wybiera się na nagrodę oraz krótki tekst o firmie Organizatora. Organizator wybierze trzy najciekawsze teksty i nagrodzi każdego z ich autorów kupomani rabotowymi 20%. Zwycięzca zajmujący pierwsze miejsce otrzyma dodatkowo dwa kupony rabatowe dla przyjaciół oraz Wielkanocną dekorację, którą wybrał. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na profilach Świąteczne Atelier na obu portalach oraz powiadomieni o swojej wygranej do dnia 25.03.2018 w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram lub Facebook. Warunkiem otrzymania nagrody głównej jest przesłanie do dnia 27.03.2018 prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, numer telefonu oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość). Nagroda główna zostanie wysłana zwycięzcy kurierem do dnia 31.03.2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru haseł. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań:
Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika,
Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.
Zadanie Konkursowe zostało wymyślone przez Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego hasła do celów związanych z Konkursem.
Korzystanie przez Świąteczne Atelier z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.
Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane do stworzenia hasła reklamowego firmy Świąteczne Atelier, które zostanie opublikowane na profilach lub na stronie www.swiateczneatelier.pl.
Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Świąteczne Atelier w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej).
Uczestnik udziela Świąteczne Atelier niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami.
Świąteczne Atelier ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Świąteczne Atelier swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego.
Świąteczne Atelier może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego.
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:
1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram lub Facebook,
2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,
3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie osób trzecich;
5. zawierających treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Świąteczne Atelier.
§ 4 Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Margareta Forma-Gąsior ul.Golfowa 2, 55-114, Malin, NIP 8981081923, Regon 020593668. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.
§ 5 Tryb składania reklamacji
Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: natalia@swiateczneatelier.pl.
§ 6 Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
0

Your Cart